Spread the love

অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ জাগুনৰ দেউৰী গাঁৱত বনৰীয়া হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ।*

 

 

ঘন অৰণ্যৰ পৰা দুটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতীয়ে গাম্যাঞ্চল দেউৰী গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি এক প্ৰকাৰৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা বাতৰি পোৱা গৈছে।*

*বিশেষকৈ গাঁওখনৰ চাহ বাগিচাত দুটা বনৰীয়া হাতীয়ে কৰিছে মুক্ত বিচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।*

*অসম বন বিভাগে হাতী দুটা বাৰম্বাৰ খেদি পঠিয়াবলৈ শূণ্যলৈ গুলি ফুটাইছে যদিও কোনো ভ্ৰূক্ষেপ কৰা নাই বনৰীয়া হাতী দুটাৰ।*


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *